BBB napszemüveg nyereményjáték szabályzat

BBB napszemüveg nyereményjáték szabályzat
2022-05-20 Varga Ádám

BBB napszemüveg nyereményjáték szabályzat 2022

A nyereményjáték Szervezője:

Pacific Cycles Kft. (továbbiakban: „Szervező”)

A nyereményjátékban (továbbiakban: „Játék”) való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti. A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

 

Részvételi feltételek

A játékban azok a 18. életévét betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek saját Facebook profillal, és akik a Játék időtartama alatt az 1.1. pontban írtaknak megfelelően teljesítik az adott posztban a meghirdetett feladatot.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkatársai, a kampány és a játék szervezésében résztvevő Támogatók, valamint a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában nevesített közeli hozzátartozói.

A résztvevő a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzatban (“Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt. Emellett hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Facebook oldalon (továbbiakban „Rajongói oldal”) megadott profilnevét és/vagy profil képét az adott Játékkal összefüggésben az Adatvédelmi szabályzatban írtak szerinti kezeljék.

 

A Játék időtartama:

A játék 2022. augusztus 17. – 2022. augusztus 21. közötti időszakban tart, az ország bármely területéről részt lehet venni a nyereményjátékban.

 

  1. A Játék menete

1.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

A Játékban való részvételhez keresse fel a tekernimentem.hu Facebook oldalát (https://www.facebook.com/TekerniMentem/), majd ott a játékra felhívó bejegyzés instrukcióját követve tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak.

A feladat, hogy a Játékosnak a tekernimentem.hu Facebook oldalán elhelyezett nyereményjátékra felhívó bejegyzésben a megadott reakciógombokkal “szavazzon”, hogy a feltüntetett napszemüvegek közül, neki melyik tetszik a legjobban.

Egy játékos egy “szavazással” (reakciógomb) tud bekerülni a Játékba.  Egy játékos kizárólag egy termékre tud szavazni.

A hozzászólásokat és reakciógombokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat feltöltő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

 

1.2. Nyeremény:

Nyeremény:

A feltüntetett BBB Cycling napszemüvegek (1 db BSG-57 kerékpáros szemüveg Avenger matt neon sárga keret szürke szárvéggel / PC füst tükrös lencsékkel vagy BSG-63 kerékpáros szemüveg FullView fényes cobalt kék keret / MLC kék lencsékkel vagy BSG-52 kerékpáros szemüveg Impulse matt narancs keret / MLC narancs lencsékkel) közül a legtöbb szavazatot kapott szemüveg.

A termékekről látható képek illusztrációk, az adott termék a valóságban eltérő lehet.

1.3. Nyeremények sorsolása:

A játék végén a Szervező összesíti a Résztvevők által elküldött szavazatokat és egy programba teszi azokat, mely segít a nyertes random kiválasztásában. A nyertes a legtöbb szavazatot kapott termék szavazói közül kerül sorsolásra.

A nyeremények sorsolására

A játék nyerteseinek kisorsolására: 2022. augusztus 22. (hétfő) kerül sor. Ez alkalommal összesen 1 nyertest sorsolunk ki. A nyertes nevét a tekernimentem.hu Facebook oldalán tesszük közzé a sorsolást követő 48 órán belül.

A nyeremény sorsolásakor 1 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertes kizárólag abban az esetben lép a kisorsolt nyertes helyébe, ha megállapítást nyer az, hogy a kisorsolt nyertes nem felel meg a nyereményjáték bejelentett és közzétett részvételi feltételeinek.

A Nyeremények vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező által közzétett nyeremény fotók illusztrációs célúak, a tényleges nyeremények eltérhetnek a fotón látható tárgyaktól. A Nyeremények készpénzre nem válthatóak, át nem ruházhatóak.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A beküldött “szavazatokat” a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Szervező a felhasználási jog alapján, különösen jogosult a  Facebook szavazatok tartalmát nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal összefüggésben valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját, illetve a Fotó tartalmát felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül.

A Játékos által elküldött szavazatért, valamint annak a Facebook által közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben a Résztvevő vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Résztvevő viseli.

1.4. Nyeremény átvétele

A nyertes a nyereményt az alábbiak szerint veheti át:

A Szervező a nyertest a nyereményről elektronikus úton értesíti a tekernimentem.hu Facebook oldalán (eredményhirdetés), majd a nyertes visszajelzése hiányában, további 48 órán belül ismételten. A nyertes a második Értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, az info@tekernimentem.hu címre vagy a tekernimentem.hu Facebook chat-ben visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a nyertes ezt elmulasztja, úgy “nem elérhető”-nek minősül, és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, úgy a sorsoláskor kisorsolt tartaléknyertes lép a nyertes helyébe.

Ha a nyertes bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

A nyeremény átvételére az eredményhirdetést követő 30 napon belül van lehetőség, ezután a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

1.5. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel e-mailben, az info@tekernimentem.hu címre írt e-mail válaszüzenetében egyeztetjük.

Magyarországi címre a nyereményt a Szervező a Nyertes által az Értesítés visszaigazolása során megadott kézbesítési címére kézbesíti. A Szervező a nyeremény kézbesítését maximum kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 30 naptári napon belül.

A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.

 

Vegyes rendelkezések

A Résztvevő a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Résztvevő nevét és profilképét a tömegtájékoztatási médiákban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

Felkérés esetén ellentételezési igény nélkül vállalják továbbá, hogy rendelkezésre állnak média interjú céljából. A Szervező kérésére a Résztvevőnek a fentieket aláírt nyilatkozattal kell megerősíteniük. Nyertesről a nyeremény átvétele során készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket a Szervező reklámcélból, időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül díjmentesen felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Résztvevők téves üzeneteket kapnak nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül.

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a info@tekernimentem.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

 

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató irányadó a Pacific Cycles Kft. (Cím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 106.; a továbbiakban: Adatkezelő) alábbi nyereményjátéka (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a játék lebonyolítása alatt a Nyereményjátékban való részvétel, a Nyertes nyilvántartása, nyereményátadás biztosítása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

A Nyereményjátékban való részvétel során az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő megfelelő tájékoztatásán alapuló hozzájárulás.

A Nyereményjátékban való nyertesség esetén a személyes adatok a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 169.§-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi Cl. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján kerülnek kezelésre.

A kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során a Résztvevőknek kizárólag azokat a személyes adatait kezeli, amelyeket a Résztvevők a Nyereményjátékban való részvétel feltételeként megadnak, így a Facebook profil név, Facebook profilkép továbbá amelyek a fent említett adatkezelési célok elérésére alkalmasak és ennek érdekében egyaránt szükségesek. Így például a név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési idő.

Nyereményjáték Nyerteseinek az alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő.

A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők/Nyertesek csak a saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az Érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama:

Nyereményjátékban való részvétel érdekében a személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve addig kezeli, amíg a Résztvevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyéb módon nem vonja vissza, vagy nem kéri személyes adatai törlését. Amennyiben a Résztvevő személyes adatainak törlését a nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

Nyereményjátékban való nyertesség esetén a számviteli bizonylatokat az Adatkezelő az Szvtv. 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adóügyi bizonylatokat az Art.-ban meghatározott elévülési ideig köteles megőrizni.

A Résztvevő/Nyertes az adatbiztonsági kérdésekről, az érintett jogokról bővebb tájékoztatást az Adatkezelő weboldalán kaphat. Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségen fogadják: info@tekernimentem.hu.

 

Halásztelek, 2022. augusztus 17.