2020.11.27-2020.12.03 Nyereményjáték szabályzat

2020.11.27-2020.12.03 Nyereményjáték szabályzat
2020-11-27 Tekerni mentem

2020.11.27-2020.12.03 Polisport nyereményjáték szabályzat

 1. A Pacific Cycles Értékesítő Kft. (2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 106; adószám: 10499401-2-43), mint a tekernimentem.hu. és a stevensbikes.hu portál üzemeltetője (a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) szervez természetes személy Facebook felhasználók számára (a továbbiakban: „Felhasználó vagy Résztvevő”).
 2. A Játék  2020.11. 27. 16:00-tól 2020. 12. 03. éjféligtart (a továbbiakban: „Játékidő”).
 3. A Játékban bármely magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki érvényes e-mail címmel rendelkezik a jelen Részvételi Feltételek (a továbbiakban: Szabályzat vagy Részvételi feltételek) 4.1.pontjában meghatározottak szerint. Egy személy egy e-mail címmel vehet részt a nyereményjátékban.
  A Játékban való részvétel ingyenes és önkéntes.
 4. A Játék menete:
  • A Játékban részt vesz minden magyarországi lakó – vagy tartózkodási hellyel rendelkező, legkésőbb a Játék kezdőnapján (azaz 2020. 11. 27. napján) 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, aki a Játékidő alatt a tekernimentem facebook oldalán likeolja a nyereményjáték bejegyzését és a bejegyzésben szereplő linken regisztrál a tekernimentem és a stevensbikes hírlevélre, valamint megad minden szükséges adatot (E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév). Azok a személyek, akiknek az e-mail címe már a stevensbikes adatbázisban és tekernimentem adatbázisban is egyaránt szerepel, nem vehetnek részt a sorsoláson. A Játékos a likeolással és a feliratkozással magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
  • A Szervező a Játékidő utolsó napját követő 1 (azaz egy) munkanapon belül a 4.1.pontban meghatározott feltételek mellett  1 (azaz egy) Nyertest sorsol. A Nyertes nyereménye 1 szett (azaz egy pár) Polisport Expander sárvédő (a továbbiakban: Nyeremény).
 5. A Szervező fenntartja a jogot a poszttal kapcsolatban érkező megjegyzések, kommentek moderálására, illetve törlésére is. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Facebook és az általános morális szabályokat megsértő résztvevőket kizárja a Játékból. A résztvevő a kizárása miatt, a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.
 6. A Nyertest a Szervező/Szervező által megbízott személy e-mailben értesíti a sorsolást követő 1 (azaz egy) munkanapon belül. Az értesítést a Szervező/ Szervező által megbízott személy a sorsolást követően egyszer teszi meg és válaszra 2 (azaz kettő) munkanapot tart fenn. A Nyertes elérhetetlensége esetén az azonosítást a Szervező sikertelennek minősítheti. Amennyiben a jelen Játékszabályzatnak megfelelően (i) a Nyertes kiértesítése, azonosítása vagy esetlegesen személyazonosítása sikertelen, vagy (ii) a Nyereményt a Nyertes nem veszi át, vagy annak átvételét visszautasítja, vagy (iii) a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és ez a sorsolást követően megállapításra kerül, úgy a Szervező a Nyertest jogosult kizárni és pótnyertest sorsolni. A Nyertes a kizárása miatt a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.
 7. A Nyereményt a Szervező/ a Szervező által megbízott személy a Nyertes sikeres azonosítását követően küldi meg. A sorsolás alkalmával a Szervező a nyertes(eke)t a Pacific Cycles Értékesítő Kft. irodájában (2314 Halásztelek II. Rákóczi F. út 106.) sorsolás útján választja ki. A Nyertes esetleges jelen Szabályzat 4. pontja szerinti kizárása esetén a Szervező pótnyertest sorsol.
 8. A Nyeremény annak átvételét megelőzően készpénzre nem váltható és nem cserélhető ki másik nyereménytárgyra;
 9. A Nyertes nyertességének tényét a Szervező a tekernimentem és/vagy a stevensbikes Facebook közösségi oldalán teszi közzé, ehhez a Nyertes kifejezetten hozzájárul.
 10. Amennyiben a felhasználó részt kíván venni a nyereményjátékban, meg kell adnia személyes adatait: e-mail cím, keresztnév. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása. Az adatkezelés célja emellett reklámozás, promóció.
  Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a regisztrációval ad meg.
  A Pacific Cycles Értékesítő Kft. az adatokat felhasználja sorsolás és a nyertes(ek) értesítése céljából.
  A Pacific Cycles Értékesítő Kft. az résztvevő(k)nek jogosult a megadott elérhetőségre reklámot, hírlevelet küldeni. A nyereményjáték ingyenes és ezt az ingyenességet a Pacific Cycles Értékesítő Kft., azáltal tudja biztosítani, hogy az érintettek számára a későbbiekben a reklámot, hírlevelet küld.
  A Pacific Cycles Értékesítő Kft. a nyertesek adatait (Nevét, a megnyert nyereményt) jogosult közzétenni a weboldalán és más nyilvános médiumokban is. A közzététel promóciós célból történik.
  A Pacific Cycles Értékesítő Kft. az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha a résztvevő az adatok törlését kéri.
  A résztvevő bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, kérheti az adatai törlését, a tévesen nyilvántartott adatai helyesbítését az info@tekernimentem.hu e-mail címen.
  Az adatkezelésről részletes tájékoztatás elérhető a https://tekernimentem.hu/jogi-nyilatkozat/ és a https://stevensbikes.hu/info/#adatkezelesi-tajekoztato
 11. A Nyertes a Játékban való részvételével elfogadja, a Nyeremény átvételének további feltételeként a Szervező/Szervező által megbízott személy esetlegesen további adatok/dokumentumok, különös tekintettel az azonosításhoz elengedhetetlen okmányok megküldését (az info@tekernimentem.hucímre), illetve bemutatását igényelheti, vagy az átvételt/nyeremény igénybevételét személyes közreműködéshez, megjelenéshez kötheti.
 12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a saját maga, illetve az általa e célból megbízott harmadik személy a Nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról fénykép-, hang – illetve videó felvételt készítsen, és azokat nyilvánosságra hozza. A Résztvevő elismeri, hogy e nyilvánosságra hozatal részéről nem keletkeztet olyan igényt, amely a Szervezőt vagy az általa megbízott harmadik személyt ellenszolgáltatásra kötelezné.
 13. A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező vagy a Nyereményt biztosító vállalkozás viseli. A Szervező/ a Nyereményt biztosító vállalkozás ezt meghaladó költségviselésre (különösen, de nem kizárólagosan utazási költségek megtérítése, szállásdíj) nem kötelezhető.
 14. A Nyereménnyel, vagy a Játék menetével kapcsolatosan az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés, vagy a tekernimentem és a stevensbikes oldalakon, illetve az ezekhez tartozó Facebook oldalon megjelenített grafikai elem kizárólag illusztráció, a Játék tartalma – a jelen Szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
 15. A nyereményre való jogosultság nem ruházható át.
 16. A Játék ingyenességére tekintettel a Szervező nem felel a Résztvevő, vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében és kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett vagyoni és /vagy nem vagyoni kártérítési igényt, sérelemdíjat.
 17. A jelen Részvételi Feltételekben előírt követelményeinek és feltételeinek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező saját hatáskörben bírálja el.
 18. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:
  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói 1. rokonsági fokig, a magyar polgári törvénykönyvben meghatározottak alapján;
  • a Szervező cégcsoportjába tartozó jogi személyek.
  • a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói 1. rokonsági fokig, a magyar polgári törvénykönyvben meghatározottak alapján;

A Részvevő és a Szervező között esetlegesen felmerülő jogvitát a Felek békés úton próbálják meg elrendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező budapesti bíróság jár el.

 1. Vis maior:
 • e fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem kontrollálható, és/vagy olyan, a Szervezőt ellehetetlenítő, tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szervező számára a jelen Részvételi Feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését;
 • a vis maior felmerüléséről, esetlegesen az annak következtében történtekről a Szervező a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a Résztvevőket;
 • a Szervező fenntartja a jogot, hogy a vis maiorról esetlegesen a Tekernimentem és/vagy a Stevensbikes Facebook és weboldalán is tájékoztassa a Résztvevőket;
 1. A Résztvevő a Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Ha a Felhasználó a jelen Szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerülhet. A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás, kérés, valamint panasz megtétele a tekernimentem.hu oldal részére e-mail útján (info@tekernimentem.hu) küldhető és küldendő.
 2. A Szervező fenntartja a jogot a jelen Játék bármikor, indokolás nélkül történő felfüggesztésére, leállítására, beszüntetésére, feltételeinek módosítására, akár visszamenőleges hatállyal is, amelyről a tekernimentem.hu és/vagy a stevensbikes.hu erre szolgáló felületén, valamint a tekernimentem és/vagy a stevensbikes Facebook közösségi oldalán értesítheti az Ügyfeleket/Felhasználókat.
 3. A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Szervező a Facebook által tárolt adatokért, valamint a Facebook adatszolgáltatásért nem felel. A Játék a Facebook használati feltételeinek megfelelően került kialakításra. A Játék során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy az adatokat a Szervező a Játék szervezésében közreműködők felé továbbítsa, a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően.
 4. A Résztvevő Játékban való részvételével elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.

Halásztelek, 2020.11.27

a Játék szervezője

Pacific Cycles Értékesítő Kft.